Skip to main content

Algemene voorwaarden Nalu Baby Spa

Nalu Baby Spa is een eenmanszaak gedreven door Sisja Namysl en opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77166647.

Nalu Baby Spa werkt met algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden. 

Contactgegevens:
Nalu Baby Spa
Taj Mahalplaats 23
2624 NM Delft

1. Algemeen 
1. Nalu Baby Spa is een baby spa die zich met name richt op het helpen van consumenten op het gebied van baby- en zwangerschapsmassage, hydrotherapie en workshops, alles in de meest ruime zin van het woord. 
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Nalu Baby Spa en een cliënt, waarop Nalu Baby Spa deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard. 
3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten. 
4. De cliënt verklaart dat hij op de volgende wijzen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat: (a) Door ondertekening van een offerte of overeenkomst;(b) Schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking; (c) Telefonische opdrachtverstrekking;(d) Een opdrachtverstrekking via de email of het contactformulier op de website. 
5. Bij een mondeling/telefonisch aangegane overeenkomst verwijst Nalu Baby Spa altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en kunnen op verzoek tevens worden nagezonden. 
6. Onderstaande artikelen zijn van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Nalu Baby Spa, voor zover daar in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk van is afgeweken. 
7. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden. 
8. Deze voorwaarden blijven altijd volledig van toepassing, als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment: a. geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard/ b. nietig mochten worden, of/ c. vernietigd worden. 
9. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
10. In geval van aankomst na aanvang van de behandeling zal dit van de behandeltijd afgaan, dit om volgende cliënten niet te benadelen.  

2. Totstandkoming overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de cliënt van het aanbod van Nalu Baby Spa, inclusief deze algemene voorwaarden. 
2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kan de cliënt geen rechten ontlenen aan uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord. 
3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is en wat de gevraagde vergoeding is. 
4. Nalu Baby Spa kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
5. Alle offertes en prijsopgaven door Nalu Baby Spa zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld. 
6. Eveneens heeft Nalu Baby Spa te allen tijde het recht om prijswijzigingen door te voeren, mits daarbij de wettelijke bepalingen niet worden geschonden. 
7. De in de offerte vermelde prijzen zijn inclusief Btw, tenzij anders aangegeven. 8. Als de aanvaarding door de cliënt op onderdelen afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is Nalu Baby Spa daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Nalu Baby Spa anders aangeeft. 
9. Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 10. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Nalu Baby Spa verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd. 

3. De uitvoering van de overeenkomst 
1. Nalu Baby Spa zal zich inspannen de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren (inspanningsverplichting). 
2. Voor zover van toepassing, is de cliënt verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie, dat noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Nalu Baby Spa. 
3. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor: a. afkeuring/ b. Korting/ c. schadevergoeding/ d. ontbinding van de overeenkomst. 
4. Nalu Baby Spa heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen, als zij dit noodzakelijk acht of de situatie daarom vraagt. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. 
5. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen van een dag, enkele weken of maanden. De looptijd en duur wordt vooraf altijd duidelijk gecommuniceerd. 6. Indien Nalu Baby Spa derden inschakelt welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Nalu Baby Spa zo nodig communiceren. 

4. Overmacht 
1. Nalu Baby Spa is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens cliënten als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg overmacht dan wel van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
2. Nalu Baby Spa kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Nalu Baby Spa heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld specialisten, experts, trainers, adviseurs), zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. 
3. In geval van overmacht zal Nalu Baby Spa zich naar redelijkheid inspannen om de cliënt desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing. 

5. Betaling (s voorwaarden) 
1. Betaling van diensten geschiedt voornamelijk direct via het online betaalsysteem of in de spa (per pin of contant).
2. Het is ook mogelijk om met cadeaubonnen afgegeven door Nalu Baby Spa te betalen, 
3. Deze cadeaubonnen zijn geldig tot een jaar na uitgifte, zoals vermeld op de bon. 
4. Cadeaubonnen zijn nooit inwisselbaar tegen contanten en er worden ook geen restanten uitbetaald. 
5. Facturatie gebeurt altijd vooraf aan de dienstverlening, tenzij partijen hier van tevoren andere afspraken over hebben gemaakt. 
6. Bij het niet naleven van de betalingsvoorwaarden heeft Nalu Baby Spa het recht de opdracht meteen te stoppen of te annuleren. Dit ontslaat een cliënt niet van zijn betaalverplichting. 
7. Bij bestaande cliënten kan Nalu Baby Spa besluiten af te wijken van het bepaalde in dit artikel. 

6. Herroeping 
1. De cliënt kan een overeenkomst op afstand binnen minimaal 14 dagen bedenktijd, zonder opgaaf van redenen, ontbinden. 
2. De in artikel lid 1, genoemde bedenktijd gaat in op de dag waarop de overeenkomst is aangegaan. 
3. Als de cliënt gebruik maakt van het herroepingsrecht meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan Nalu Baby Spa door een email te verzenden naar info@nalubabyspa.com.

7. Herroeping, annulering, ontbinding en opschorting 
1. Als de cliënt een bedrag betaald heeft, zal Nalu Baby Spa dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. 
2. Terugbetaling zal geschieden via bankoverschrijving. 
3. Als de cliënt een bedrag betaald heeft, zal Nalu Baby Spa dit bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product onbeschadigd en in originele verpakking reeds terugontvangen is door Nalu Baby Spa.4. Nalu Baby Spa kan het herroepingsrecht van de cliënt uitsluiten voor diensten zoals omschreven in lid 2 en 3.  
5. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Nalu Baby Spa dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 
6. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor te leveren diensten waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de cliënt is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
7. Zowel Nalu Baby Spa als de cliënt hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden, wanneer ten aanzien van de andere partij; i) een verzoek tot faillissement, ii) (voorlopige) uitstel van betaling, iii) of schuldsanering, wordt ingediend (zonder enige verplichting van Nalu Baby Spa tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling). 
8. De cliënt heeft in andere gevallen als in artikel 7, lid 1, het recht de opdracht enkel per email minimaal 24 uur voor aanvang van de behandeling te annuleren. 9. Annulering is een feit als Nalu Baby Spa de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt de tijd op de ontvangen email van cliënt. 
10. Annulering binnen 24 uur of het vergeten van afspraken geeft geen restitutie van de gemaakte kosten. Deze worden, indien nog niet is betaald, alsnog in rekening gebracht. 
11. Annulering buiten 24 uur geeft de cliënt het recht de afspraak binnen 6 weken alsnog in te plannen. 
12. Een afspraak kan eenmalig verzet worden naar een andere dag en/of tijdstip, mits uiterlijk 12 uur voor de afspraak besproken en geaccordeerd door Nalu Baby Spa.
13. Bij annulering door Nalu Baby Spa heeft de cliënt recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag als de cliënt verhinderd is van de alternatieve mogelijkheden gebruik te maken. 
14. De voorwaarden in dit artikel omschreven gelden in alle gevallen en alle aangevoerde redenen, dus ook bij ziekte of andere overmachtssituatie aan de zijde van de cliënt. 
15. Nalu Baby Spa heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring. 16. Nalu Baby Spa heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – deelname van een cliënt te weigeren, in welke gevallen cliënt recht heeft op terugbetaling van het volledige betaalde bedrag. 
17. Nalu Baby Spa is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als: a) de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b) na het sluiten van de overeenkomst Nalu Baby Spa ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat cliënt de verplichtingen niet zal nakomen, c) als de cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is d) of als door de vertraging aan de kant van cliënt niet langer van Nalu Baby Spa kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. e) Voorts is Nalu Baby Spa bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Nalu Baby Spa kan worden gevergd. 
18. Als de cliënt zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan heeft Nalu Baby Spa het recht de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de cliënt, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
19. Is Nalu Baby Spa toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Nalu Baby Spa zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Nalu Baby Spa zal daarvoor geen kosten in rekening brengen. 

8. Aansprakelijkheid 
1. Mocht Nalu Baby Spa aansprakelijk zijn, dat is de aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 2. Als Nalu Baby Spa aansprakelijk zou zijn, dan geldt dit in ieder geval niet voor: (a) door de cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige informatie; (b) fouten of tekortkomingen van door of namens Nalu Baby Spa ingeschakelde derden; (c) voor allergische reacties op de producten of voor enig lichamelijk letsel; (d) voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de praktijk; (e) Overmachtssituaties; tenzij er een wettelijke verplichting daartoe geldt. 
3. De cliënt is tegenover Nalu Baby Spa aansprakelijk voor door de Nalu Baby Spa gelede schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 
4. Als Nalu Baby Spa aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Nalu Baby Spa beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht. Althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
5. De aansprakelijkheid van Nalu Baby Spa is tevens steeds beperkt tot het bedrag dat haar (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert, vermeerderd met het voor Nalu Baby Spa geldende eigen risico. 
6. Nalu Baby Spa is uitsluitend aansprakelijk jegens de cliënt voor aan Nalu Baby Spa toerekenbare, directe schade. Iedere andere vorm van schade, hoe dan ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade, indirecte schade et cetera is uitgesloten. 
7. Nalu baby Spa is slechts aansprakelijk indien cliënt aantoont dat cliënt schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming (oftewel een fout). 
8. Aansprakelijkheid van Nalu Baby Spa, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
9. Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Nalu Baby Spa, is de aansprakelijkheid van Nalu Baby Spa tot de vergoeding van Nalu Baby Spa voor de opdracht beperkt, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

9. Klachten en reclame 
1. In het geval er sprake is van een klacht over Nalu Baby Spa, dan dient de cliënt deze klacht binnen 7 dagen na constatering eerst per email in te dienen Nalu Baby Spa. 
2. Indien de reclame gegrond is, zal Nalu Baby Spa dit proberen te verhelpen. 
3. Wanneer aan Nalu Baby Spa binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de cliënt verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde, wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. 
4. Reclames geven de cliënt niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren. 
5. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

10. Geheimhouding en privacy/AVG 
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht. Alles wat tijdens behandeling of op de cliënten kaart komt, dat rust geheimhouding op. 
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien: – Nalu Baby Spa verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan; – de informatie algemeen bekend wordt; – Nalu Baby Spa optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. 
4. Persoonsgegevens die Nalu Baby Spa bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Nalu Baby Spa houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

11. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid 
1. Nalu Baby Spa is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing. 
3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Nalu Baby Spa.

12. Geschillenregeling en toepasselijk recht
1. Van een geschil is sprake als één van de partijen dat stelt. 
2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Mocht dat niet lukken dan kunnen partijen een beroep doen op de rechter. 
3. De rechtbank in het arrondissement (gebied) van de vestigingsplaats van Nalu Baby Spa is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Nalu Baby Spa behoudt zelf het recht om een geschil aan een andere bevoegde rechter voor te leggen. 
4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval bij buitenlandse cliënten. 

13. Definities 
a) Aanbieding: de rechtshandeling, oftewel het aanbod (zowel mondeling als schriftelijk) die na aanvaarding ervan tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek). 
b) Annulering: alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst. 
c) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de cliënt gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; d) Cliënt: de cliënt (een natuurlijke of rechtspersoon) met wie Nalu Baby Spa de overeenkomst sluit. e) Dag: kalenderdag; f) Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; g) Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Nalu Baby Spa ter beschikking stelt die een klant kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht; h) Offerte: elke aanbieding van Nalu Baby Spa die wordt gedaan aan de cliënt, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht. i) Opdracht: de dienstverlening of het product dat door Nalu Baby Spa wordt geleverd, in deze algemene voorwaarden ook wel afspraak genoemd. j) Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Nalu Baby Spa en de cliënt waarin omschreven staat welke dienst of product Nalu Baby Spa tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten. k) Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Nalu Baby Spa geen invloed kan uitoefenen en waardoor Nalu Baby Spa niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Nalu Baby Spa of van derden, ziekte van de medewerker van Nalu Baby Spa, die belast is met de uitvoering van de opdracht, en onvoldoende aanmeldingen voor dienstverlening op basis van “open inschrijvingen” daaronder begrepen. Nalu Baby Spa heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Nalu Baby Spa haar verbintenis had moeten nakomen. l) Partijen: Nalu Baby Spa en de cliënt samen. m) Schriftelijk: alle communicatie tussen Nalu Baby Spa die betrekking heeft op de opdracht zowel elektronisch, via social media of anderszins.